Avís legal

El titular del web www.xarxaentitats.org és la FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ, les dades d’identificació de la qual són les següents:

Domicili social: C/ Santa Teresa, 10 46001 València
CIF: G-98986847

Accés al Web

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i la Política de Privacitat i de Cookies quan es propose utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no les accepta, li preguem s’abstinga d’utilitzar el Web i el seu contingut.

Utilització i funcionament del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a l’Avís Legal i, si s’escau, a qualsevol altra condició que la FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ establisca a l’efecte al Web.

En conseqüència, l’usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers, que (a) siguin il·legals, violents, pornogràfics, racistes i/o denigrants; i/o (b) resulten inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i serveis de la FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ.

Així mateix, l’usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web o que impedisca, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del Web.

S’informa l’usuari que, en el supòsit que incomplisca l’Avís Legal, la Política de Privacitat i de Cookies o, si s’escau, qualssevol altres termes o condicions recollits al Web, la FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ es reserva el dret, a instància pròpia o de tercers, a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que siga necessària a l’efecte.

La FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. Ara bé, la FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguen oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació o mecanisme del Web, es realitza sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Els comentaris fets pels usuaris o col·laboradors en qualsevol secció del Web només seran responsabilitat d’ells mateixos.

La FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es puga derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de la FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ incloent, i sense limitar-ho, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o a Internet.

Addicionalment, la FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el programari i/o maquinari de l’usuari que es derive de l’accés i ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que la FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ puga patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, la resta de condicions previstes en el Web i/o la legislació aplicable en cada moment.

Política en matèria d’enllaços

a) Enllaços amb el Web
Aquells tercers que tinguen intenció d’incloure en un lloc web (el “Web Enllaçant”) un enllaç que dirigisca al Web haurà de complir amb la legislació vigent i no podrà, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers que: (a) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (b) resulten inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i serveis de la FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ.

En cap cas, l’enllaç significa que la FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ avale, promocione, garantisca, supervise i/o recomane el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que siga responsable del seu contingut.

En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, el Web Enllaçant haurà de suprimir l’enllaç al Web de forma immediata.

b) Enllaços amb altres webs
En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (els “Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat  de la FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats.

En conseqüència, la FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ no es fa responsable del contingut i altres condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedisca i els utilitze.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts”], la seua estructura, selecció i ordre, són titularitat de la FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos en el Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de la FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ o dels seus llicenciants. L’ús del Web per l’usuari no suposa la cessió de dret algun de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

Queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius de la FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de la FEDERACIÓ XARXA D’ENTITATS DEL PAÍS VALENCIÀ poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguen, i a les responsabilitats que, si escau, es deriven dels mateixos.

Nul·litat

Si qualssevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulte nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, considerant-se no posada disposició o la part de la mateixa que resulte afectada. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar l’Avís Legal de forma integral.