Xarxa d'Entitats País Valencià (LA XEPV)

Qui som?

Una plataforma d’associacions reivindicativa i progressista

La Xarxa d’Entitats del País Valencià vol ser una plataforma d’associacions reivindicativa i progressista, espai de referència del moviment associatiu, social i ciutadà valencià. Volem promoure la consciència crítica, la participació ciutadana, la independència, la  transparència, el treball en xarxa que generen sinergies multiplicadores al servei de la ciutadania.

Missió

Com a federació d’associacions cíviques i ciutadanes, vol ser er una ferramenta útil i “independent” per al teixit associatiu valencià, oferint recursos i posant en contacte les diferents entitats arreu del país.

La XEPV vol participar en la construcció d’una ciutadania activa, crítica i responsable, desenvolupada sobre la base d’una cultura de valors democràtics que afavorisquen un enfortiment de la societat civil i una major participació en la vida pública.

Finalitats

Les principals finalitats de la XEPV son:

Contribuir al mutu coneixement de les associacions que la formen, i a l’intercanvi d’informació referent a activitats, propostes, convocatòries, etc.
Coordinar les possibilitats de les diferents entitats que la formen per a impulsar campanyes i iniciatives pròpies de la XEPV (trobades, campanyes, un espai web i més).
Fomentar els valors de la participació i de l’associacionisme entre la societat valenciana en general.
Crear canals d’interlocució, diàleg, col·laboració i debat amb les diferents administracions, amb l’objectiu de fomentar la participació i l’associacionisme, i els valors de la ciutadania de compromís amb el bé comú.
Xarxa d'Entitats País Valencià (LA XEPV)

Xarxa d'entitats País Valencià

Sinergies multiplicadores al servei de la ciutadania

Estatuts de la XEPV

Article 1r. Denominació
Amb la denominació de Xarxa d’Entitats del País Valencià (endavant, XEPV) es constitueix com una federació d’associacions sense ànim de lucre formada per associacions amb identitat jurídica pròpia, caracteritzat per la seua independència de partits polítics, organitzacions religioses, institucions públiques i organitzacions empresarials, així com altres grups de poder. I es constitueix sotmetent-se al disposat a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre de la Generalitat Valenciana, d’Associacions.

La XEPV es regirà a més pels presents Estatuts, en el no previst en ells, pel que es disposa en el Reglament de Règim Intern (d’ara endavant RRI); el seu ideari, i altres disposicions legals aplicables.

Article 2n. Duració
Aquesta federació d’associacions es constitueix per temps indefinit, poden ingressar en ella nous socis i ser baixa els antics sense necessitat de nova constitució.

Article 3r. Domicili.
La XEPV té el seu domicili en el carrer Santa Teresa, 10 (46001-València). Tanmateix, aquest domicili pot ser canviat o modificat a proposta de la Comissió de Coordinació, ratificada la decisió per l’Assemblea General.

Article 4r. Àmbit d’actuació.
L’àmbit territorial d’actuació prioritària de la XEPV serà el del País Valencià, i podrà actuar també a la resta de l’estat espanyol. En aquests territoris podrà col·laborar i cooperar amb les Institucions, els organismes supranacionals, Administracions Públiques i associacions ciutadanes, ONGs, o altres federacions d’associacions, així com amb altres entitats, associacions i fundacions que coincidisquen amb els seus fins, sempre que no tinguen ànim de lucre.

Article 5è. La missió.
La XEPV com a federació d’associacions cíviques i ciutadanes, vol ser er una ferramenta útil i “independent” per al teixit associatiu valencià, oferint recursos i posant en contacte les diferents entitats arreu del país.

La XEPV vol participar en la construcció d’una ciutadania activa, crítica i responsable, desenvolupada sobre la base d’una cultura de valors democràtics que afavorisquen un enfortiment de la societat civil i una major participació en la vida pública.

Article 6è. La visió de la XEPV.
Ser una federació d’associacions, reivindicativa i progressista, i espai de referència del moviment associatiu, social i ciutadà valencià.

Article 7è. Els valors de la XEPV.
Consciència crítica, participació ciutadana, independència, transparència, treball en xarxa, generadora de serveis i recursos.

Article 8è. Finalitats de la XEPV
La principal finalitat de la XEPV és:

 1. Contribuir al mutu coneixement de les associacions que la formen, i a l’intercanvi d’informació referent a activitats, propostes, convocatòries, etc.
 2. Coordinar les possibilitats de les diferents entitats que la formen per a impulsar campanyes i iniciatives pròpies de la XEPV (trobades, campanyes, un espai web…).
 3. Fomentar els valors de la participació i de l’associacionisme entre la societat valenciana en general.
 4. Crear canals d’interlocució, diàleg, col·laboració i debat amb les diferents administracions, amb l’objectiu de fomentar la participació i l’associacionisme, i els valors de la ciutadania de compromís amb el bé comú.

Article 9è. Activitats de la XEPV.
Les activitats i serveis que desenvolupa la XEPV per a la consecució de les seues finalitats, abastarà accions desenvolupades en tot l’àmbit territorial del País Valencià fins a les realitzades en coordinació amb les associacions federades a través de programes d’activitats concrets.

Les activitats seran, entre altres, les següents:

 • Representar col·lectivament a les entitats que la conformen en el marc de les finalitats i objectius que s’enumeren en els presents estatuts davant les institucions, socials polítiques i mitjans de comunicació valencians.
 • Ser una plataforma que propose i potencie entre les entitats que la conformen, serveis i activitats, espais de treball de formació, reflexió i debat.
 • Promoure la solidaritat intra xarxa i amb altres agents i plataformes socials a través d’accions conjuntes.
 • Impulsar i potenciar el coneixement i la implicació de la societat valenciana en matèria de participació ciutadana, associacionisme, apoderament ciutadà, etc.
 • Vetlar per la transparència i gestió de qualitat del moviment associatiu.
 • Crear un espai de comunicació entre entitats, articulant una organització simple i flexible.
 • Fomentar el debat i divulgació sobre la participació com una necessitat per a una democràcia real.
 • Foment de la cultura de la participació.
 • Desenvolupar una xarxa cívica que compartisca informació, coordine esforços i que tinga un objectiu comú: el de consolidar i obrir millors vies de participació.
 • Realitzar campanyes divulgatives a favor de la participació.
 • Realitzar Trobades, Jornades i Debats.
 • Creació d’un espai per compartir bones pràctiques, entorn a la participació.
 • Edició de materials sobre participació.
 • Creació d’espais tecnològics per afavorir la participació.
 • Dotar a la Xarxa d’una caixa d’eines per a la participació.
 • Promoure l’eficàcia, sostenibilitat i bones pràctiques de l’associacionisme, incentivar la participació de les organitzacions sòcies, en coherència amb els seus principis i valors.
 • Contribuir a l’enfortiment d’una ciutadania informada, crítica i solidària que fomente canvis socials i polítics. És a dir, una ciutadania que entenga que formem part d’un món interconnectat en el qual tenim responsabilitats individuals i col·lectives que hem d’assumir i reclamar, i que exigisca els canvis polítics necessaris per a açò.
 • Contribuir a apuntalar les bases d’una política de participació que promoga l’apoderament de la ciutadania i noves formes de cooperació i cogestió entre el moviment associatiu i les Administracions Públiques. Que es reconega a les entitats associatives com a agents clau de transformació social, que siga construïda des de tots els nivells de govern i que augmente la seua dotació pressupostària per enfortir el teixit associatiu.
 • Creació de Grups de treball.
 • Crear un banc de recursos associatius.
 • Xarxes socials i eines tecnològiques col·laboratives.
 • Mapeig del moviment associatiu valencià.

Article 10è. Socis/es.
Podran tenir la condició de membre de la XEPV aquelles associacions, organitzacions i altres entitats de caràcter no lucratiu, amb personalitat jurídica pròpia, que compartisquen les finalitats de l’associació establertes a l’article quart i les característiques de l’article primer d’aquests estatuts; i tinguen la seva seu central o una operativa amb capacitat de decisió en l’àmbit territorial del País Valencià.

Cada associació que forma part de la XEPV estarà representada a aquest per la persona que designe a eixe efecte. El canvi de representant sempre caldrà que es comunique per escrit a la Comissió de Coordinació de la XEPV.

Les persones físiques que s’identifiquen i comparteixen les finalitats de la XEPV, i manifesten la seva voluntat de participar en assolir-les, tindran la consideració de col·laboradores, amb veu a les assemblees però sense dret a vot.

Igualment podran haver-hi patrocinadors, tant persones físiques com jurídiques, amb els mateixos drets que els col·laboradors. En qualsevol dels tres casos, l’aportació econòmica de cadascú serà la fixada per la Comissió de Coordinació.

Article 11è. Requisits per ser socis/es.
Per ingressar en la XEPV serà indispensable sol·licitar-ho per escrit a la Comissió de Coordinació. L’escrit de sol·licitud deurà anar acompanyat de:

a) Certificat de l’acta de la seua Comissió de Coordinació favorable a l’ingrés en la XEPV.

b)Relació nominal dels components de la seua Comissió de Coordinació, amb un domicili a efectes de notificacions, així com una adreça electrònica per rebre correus i un telèfon de contacte. I designació de la persona que la representarà a la XEPV.
c) Còpia dels Estatuts de l’Associació i número del Registre d’Associacions.
d) Qualsevol altre requisit que crega oportú la Comissió de Coordinació de la XEPV.

La Comissió de Coordinació acordarà sobre l’admissió de l ́Associació sol·licitant en la primera reunió que celebre. Si l ́Associació sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en els Estatuts, l’òrgan de representació no li podrà denegar l ́admissió. La condició de persona associada és intransmissible. En cas de ser negatiu es farà constar per escrit els motius així com el resultat de la votació. En aquest cas l’associació que sol·licita podrà recórrer davant l’Assemblea General on podrà ser oïda l’Associació interessada i el seu veredicte serà inapel·lable menys allò disposat en les lleis vigents.

Article 12è. Drets.
Les Associacions que conformen la XEPV tindran els següents drets:

a) A participar en les activitats de la XEPV i en els òrgans de govern i representació; a exercir el dret de vot, així com a assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts. Per a poder ser membre dels òrgans de representació cal ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils, i no estar incurs en els motius d’incompatibilitat establerts en la legislació vigent.
b) A ser informades sobre la composició dels òrgans de govern i representació de la XEPV, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat. Podran accedir a informació a través dels òrgans de representació.
c) A ser sentides amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra aquestes, i a ser informades dels fets que donen lloc a tals mesures, i haurà de ser motivat l’acord que, si fa al cas, impose la sanció.
d) A que la XEPV respecte a la seua autonomia i no es fique en assumptes interns a menys que siga requerida per l’Associació interessada.
e) Participar dels plans de treball que es creen.
f) A impugnar els acords dels òrgans de la XEPV, que estime contraris a la Llei o als Estatuts.
g) A conèixer els Estatuts i els reglaments i normes de funcionament aprovats pels òrgans de la XEPV. Així mateix tindran dret a què se’ls facilite còpia dels Estatuts vigents i del Reglament de Règim Intern de la XEPV, si n’hi ha.
h) Tots els altres drets que es concedeixen d’acord amb els Estatuts i les Lleis vigents.

Article 13è. Deures.
Les associacions que conformen la XEPV tindran els següents deures:

a) Pagar puntualment les quotes que es fixen.
b) Complir els Estatuts i acords de l’Assemblea General.
c) Totes les obligacions imposades per la Llei vigent.

La XEPV no es farà responsable dels actes unilaterals o no privatius que realitze qualsevol Associació membre. La XEPV sols respondrà dels acords i actes que realitzen els seus membres de govern de conformitat amb els Estatuts.

Article 14è. Pèrdua de condició de soci/a.
Es perdrà la condició de soci/a en els següents casos:

a) A voluntat pròpia mitjançant escrit dirigit a la Presidència, en el que s’exposarà els motius i causes per la sol·licitud de la baixa.
b) Per extinció de l’associació representada a la XEPV.
c) Per incompliment de les obligacions econòmiques i d’altra naturalesa derivades d’aquests Estatuts. L’acord el prendrà la Comissió de Coordinació i serà ratificada per l’Assemblea General.
d) Per la no assistència a les assemblees o reunions de Comissió de Coordinació, si és una actitud injustificada i reiterada.
e) Per faltes gravíssimes a la convivència, a les finalitats de la XEPV o a les lleis vigents. L’expulsió serà acordada per la Comissió de Coordinació i ratificada per l’Assemblea General.

En tots els casos de baixa o expulsió, l’Associació que se separe haurà de respondre de la part que li corresponia durant el període de permanència a la XEPV de les seues obligacions associatives.

Aquelles Associacions que deixen la XEPV per qualsevol motiu, perden tots els drets que li corresponguen així com els béns que entraran a formar part de l’associació. La pèrdua de la condició de soci/a en els casos A) i B) serà automàtica, en la resta caldrà sotmetre-la a l’assemblea general.

La decisió de l’Assemblea General no tindrà possibilitat de recurs.

Article 15è. Òrgans directius
La forma de govern serà duta pels següents òrgans:

 • L’Assemblea General de socis/es.
 • La Comissió de Coordinació.

La Comissió de Coordinació podrà proposar la creació d’un Consell assessor.

Article 16è. L’Assemblea General
L’Assemblea General de socis és l’òrgan d’expressió de la voluntat de la XEPV i estarà formada per totes les entitats i associacions de la XEPV. Les Assemblees seran Ordinàries i Extraordinàries i decideixen per majoria els assumptes propis de la competència de l’assemblea, excepte els estatuts tinguen previst un altre sistema per a tràmits concrets com la incorporació i expulsió de membres.

L’Assemblea General és l’òrgan d’expressió de la voluntat de la XEPV. L’Assemblea General com a òrgan sobirà de la XEPV, estarà constituïda per totes les entitats associades, els quals podran assistir personalment o per representació. Podran assistir, en qualitat de convidats, el personal tècnic i altres persones contractades, a més d’altres persones i entitats amb la finalitat que puguen participar en el treball de l’Assemblea General. Per tal cosa, s’estarà al disposat al RRI.

Totes les persones quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, inclosos els absents, dissidents i les que, encara estant presents, s’hagen abstingut de votar. Li correspon a plena sobirania de la XEPV. No obstant això, per delegació i mandat d’aquesta, el govern, administració i representació de la mateixa es transfereix de mode permanent a la Comissió de Coordinació que deurà en tot cas retre comptes anualment a l’Assemblea General.

Article 17è. Convocatòria i règim de reunions
Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries.
L’ordinària se celebrarà, almenys, una vegada cada any. Es reunirà de forma extraordinària quan així ho acorde la Comissió de Coordinació, per pròpia iniciativa quan la urgència de la situació així ho requerisca, o quan ho disposen per escrit i raonat, amb expressió dels temes a debatre, com a mínim, un nombre de persones associades no interior al 10 per 100. L’Assemblea serà presidida per una Mesa.

La Mesa de l’Assemblea General, estarà formada per una persona que actuarà de Presidenta i una altra que actuarà com a Secretària. Totes dues seran designades a l’inici de la reunió, per votació entre els assistents.

La Mesa seguirà l’ordre del dia fixat en la convocatòria. No obstant això, en les Assemblees Generals ordinàries, i si així ho sol·liciten més d’un 10% dels assistents a l’Assemblea, podrà incloure punts addicionals als ja establerts.

Article 18è. Convocatòria i ordre del dia

L’Assemblea General haurà de ser convocada, per la Comissió de coordinació, en sessió ordinària almenys una vegada a l’any, per a l’aprovació del pla d’actuació anual de la XEPV, aprovació de comptes i pressupostos, elecció de membres i, aprovació,o si és el cas, censura de la gestió de la Comissió de Coordinació.

La convocatòria de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, seran facultat del Secretari/a amb el Vistiplau del President/a, i es realitzaran per escrit expressant el lloc, dia i hora de la reunió, així com l’ordre del dia amb expressió concreta dels assumptes a tractar.

La convocatòria podrà efectuar-se per escrit o per mitjà de la publicació d’un anunci en un dels periòdics de major difusió nacional i per Internet, en la pàgina web de la XEPV. També podrà convocar-se per correu electrònic als socis que hagen notificat el seu compte de correu electrònic, sempre que es tinga garantia de la seua correcta
recepció. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea en primera convocatòria hauran d’intervenir almenys un mes, explicant dies naturals, podent així mateix fer-se constar, si procedira, la data i hora en què es reunirà l’Assemblea en segona convocatòria, sense que entre l’una i l’altra puga intervenir un termini inferior a una hora.

A més de la Comissió de Coordinació, podran presentar punts a tractar en l’ordre del dia si són presentats al principi de la reunió mitjançant escrit si així ho sol·licita almenys algun soci/a membre de ple dret. D’aquesta manera, se sotmetran a la consideració de la mateixa Assemblea i es tractaran si són acordats per majoria suficient de vots.

L’Assemblea General Extraordinària es reunirà en convocatòria especial a petició de la Comissió de Coordinació o d’1/3 dels socis/es com a mínim, amb iguals requisits de l’anterior.

Article 19è. Quòrum mínim i adopció d’acords
Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concórreguen a ella un terç dels associats/es de ple dret de la XEPV, i en segona convocatòria qualsevol que siga el nombre d’associats/es membre de ple dret.

Els acords es prendran per majoria simple dels/as associats/es quan els vots afirmatius superen als negatius, no sent computables a aquests efectes els vots nuls, en blanc, ni les abstencions. A cada entitat associada li correspondrà un vot, que es podrà emetre personalment o per mitjà de representació. Serà necessària majoria qualificada dels/as associats/es, recollida en el RRI, per als:

a) la dissolució de la XEPV;
b) modificació dels Estatuts;
c) disposició o alienació de béns;
d) els altres supòsits imperatius previstos en les lleis.

Article 20è. Les facultats Assemblea General ordinària
Seran facultats de l’Assemblea General ordinària:

 • Triar i separar els membres de l’òrgan de representació.
 • Controlar l’activitat de l’òrgan de representació i aprovar la seua gestió.
 • Establir les línies generals d’actuació, que permeten a la XEPV complir els seus fins.
 • Disposar de mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de la XEPV.
 • Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
 • Examen i aprovació dels contes i balanços de l’exercici.
 • Aprovar el reglament de règim intern.
 • Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos d’ingressos i despeses per a cada exercici, així com la memòria anual d’activitats.
 • Elecció i separació dels membres de la Comissió de Coordinació.
 • Acordar la dissolució de la XEPV.
 • Ratificar les altes de socis/es, acordades per l’òrgan de representació, i acordar amb caràcter definitiu les baixes d’aquestes.
 • Acordar la unió d’associacions, la integració en federacions o confederacions, la separació d’aquestes, així com la creació i participació en coordinadores o altres organitzacions específiques.
 • Sol·licitar la declaració d’utilitat pública o d’interès públic.
 • Acordar l’adquisició, disposició o alienació de béns immobles.
 • Remuneració, si fa al cas, dels membres de l’òrgan de representació.
 • Ratificar la contractació i l’acomiadament, prèvia proposta del Consell de Gestió, del personal necessari per a desenvolupar les accions i activitat.

Les altres que resulten dels Estatuts i no estiguen expressament atribuïts a l’assemblea general extraordinària o a la Comissió de Coordinació. Les facultats indicades tenen un mer caràcter enunciatiu, i no suposa cap limitació a les atribucions de l’Assemblea general.

Article 21è. Assemblea General Extraordinària.
Sense perjudici que l’Assemblea General es reunisca amb caràcter extraordinari quan les circumstàncies ho aconsellen, haurà de ser convocada específicament quan els assumptes a tractar siguen:

a) Modificació dels Estatuts.
b) Dissolució de la XEPV.
c) La sanció greu i expulsió dels associats, a proposta de la Comissió de Coordinació
d) Decidir en cas de situacions d’excepció o d’altres situacions o qüestions que pogueren donar lloc circumstàncies extraordinàries.

Es considerarà l’existència de circumstàncies extraordinàries quan així ho propose de manera raonada el Consell de Gestió o per escrit almenys una 10 per 100 dels associats/es.

Article 22è. De la Comissió de Coordinació
La Comissió de Coordinació es l’òrgan executiu de gestió, encarregat de dissenyar les estratègies per a desenvolupar els objectius marcats per l’Assemblea General, amb les atribucions que estatutàriament se li assignen per a assegurar el funcionament real de la XEPV, i de respondre de la seua gestió davant l’Assemblea
General.

És l’Òrgan col·legiat i responsable de la gestió diària de la XEPV. Actuarà per delegació de l’Assemblea General. S’encarrega de desenvolupar les línies de treball que l’Assemblea estableix. Per a executar tot açò es fa servir d’Equips de treball.

Es compon dels següents càrrecs:

• La Presidència.
• La Vicepresidència.
• La Secretaria.
• La Tresoreria.
• Les vocalies que siguen necessàries.

La Comissió de Coordinació de la XEPV es reunirà, almenys, una vegada al mes.

Article 23è. Atribucions de la Comissió de Coordinació
A la Comissió de Coordinació, en quant que òrgan col·legiat, li correspon:

• Exercir la representació jurídica de la XEPV i portar a cap la direcció i l’administració de la manera més ampla que reconega la llei.
• Complir les decisions preses per l’Assemblea General, i d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General establisca.
• Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant els organismes públics, per a l’exercici de tota mena d’accions legals i per interposar els recursos pertinents.
• Resoldre sobre l’admissió de nous associats, portant la relació actualitzada de totes les entitats associades.
• Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hagen de satisfer.
• Convocar les Assemblees General i controlar que els acords que l’hi adopten, s’acomplisquen.
• Comunicar al Registre d’Associacions, la modificació dels Estatuts acordada per l’Assemblea General, en el termini d’un mes.
• Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
• Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
• Portar una comptabilitat conforme a les normes específiques que permeta obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat.
• Efectuar l’inventari dels béns de la XEPV.
• Contractar els empleats que puga tenir la XEPV.
• Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, les finalitats de la XEPV, i autoritzar els actes que aquests grups projecten realitzar.
• Nomenar el vocal de la Comissió de Coordinació que s’ha d’encarregar de cada grup de treball, a proposta del mateix grup.
• Realitzar les gestions necessàries davant organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajudes.
• Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi en qualsevol establiment de crèdit i disposar del fons que hi haja en aquests dipòsits.
• Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en els Estatuts presents i donar compte d’allò en la primera Assemblea General.
• Qualsevol altra facultat que no siga atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan de govern de la XEPV o que es delegue expressament en la Comissió de Coordinació.

Article 24è. Forma d’elecció
L’elecció dels membres de l’òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l’Assemblea General.
Els càrrecs de la Comissió de Coordinació estaran ostentats per les entitats membre. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol entitat membre podrà presentar-se. l’entitat que es postule per a un dels càrrecs haurà d’estar representada per una persona física major d’edat, que estiga en ple ús dels drets civils i que siga culpable
en els motius d’incompatibilitat establerts en la legislació vigent.

Les candidatures caldrà presentar-les davant la secretaria de la XEPV, mitjançant escrit signat per la persona interessada, a la qual se li facilitarà el registre d’entrada del document. El termini de presentació es tancarà amb 48 h d’antelació a l’hora prevista per al començament de l’assemblea general.

Cadascuna de les candidatures disposarà d’un temps màxim de deu minuts per a exposar el seu programa o raons per accedir al càrrec. Acabat el torn d’exposicions es procedirà a la votació i després del recompte es farà la proclamació dels càrrecs que han obtingut la majoria de vots.

Seran triats per als càrrecs de President/a, Secretari/a, Tresorer/a i vocals les entitats candidates que hagen obtingut major nombre de vots i per aquest ordre.

Els càrrecs de President/a, Secretari/a i Tresorer/a han de recaure en entitats diferents. L’exercici dels càrrecs serà gratuït.

Les vacants que es produïsquen en el Consell de Gestió es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. No obstant això, el Consell de Gestió podrà funcionar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l’Associació per al càrrec vacant.

Article 25è. Duració dels càrrecs de la Comissió de Coordinació.
Els/les membres de la Comissió de Coordinació exerciran el càrrec durant un període de dos anys, i podran ser reelegits consecutivament per dos períodes més.
La cessació en el càrrec abans d’extingir-se el termini reglamentari podrà deure’s a:

• Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual es raonen els motius.
• Malaltia que incapacita per a l’exercici del càrrec.
• Baixa com a membre de la XEPV o de l’associació que represente en ell.
• Sanció imposada per una falta en l’exercici del càrrec.

Les vacants que se produïren en la Comissió de Coordinació es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. Malgrat tot, la Comissió de Coordinació podrà comptar, provisionalment, fins a la propera Assemblea General, amb un membre de la XEPV per al càrrec vacant.

Article 26è. Reunions de la Comissió de Coordinació.
La Comissió de Coordinació, convocada prèviament pel/la President/a o per la persona que li substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, que en tot cas no podrà ser superior a dos mesos. Es reunirà en sessió extraordinària si ho sol·licita un terç dels seus components.

La Comissió de Coordinació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de La Comissió de Coordinació estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, podent excusar la seua assistència per causes justificades. En qualsevol cas, serà necessària l’assistència del President/a i del Secretari/a o de les persones que els substituïsquen.

En La Comissió de Coordinació es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat, el vot del President/a serà de qualitat.

Els acords del Consell de Gestió es faran constar en el llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió d’aquest, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprove o es rectifique.

Article 27è. Delegacions de la Comissió de Coordinació
La Comissió de Coordinació podrà delegar alguna de les seues facultats en una o diverses comissions, grups de treball o professionals externs, si compta per a fer-ho amb el vot favorable de 2/3 dels seus membres.

També podrà anomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per exercir la funció que la Comissió de Coordinació els conferisca amb les facultats que crega oportú confiant-los en cada cas.

Article 28è. Presidència
L’entitat que ostente la Presidència de la XEPV també ho farà a la Comissió de Coordinació. Li correspon vetllar pel compliment dels presents Estatuts i dels acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i la Comissió de Coordinació.

Convocarà les reunions de la Comissió de Coordinació i podrà convocar les reunions de l’Assemblea General; dirigirà els debats de les reunions de la Comissió de Coordinació, decidint en cas d’empat amb el seu vot de qualitat.

Amb caràcter executiu ostentarà les competències següents:

• Les de direcció i representació legal de la XEPV per delegació de l’Assemblea General i Comissió de Coordinació.
• Establir contacte i diàleg amb els interlocutors vàlids socials i administratius, buscant fórmules de cooperació amb ells que tendisquen a cobrir les finalitats de la XEPV.
• Convocar les reunions de l’Assemblea General i de la Comissió de Coordinació.
• La presidència i la direcció dels debats, tant de l’Assemblea General com de la Comissió de Coordinació.
• Emetre vot de qualitat decisòria en els casos d’igualtat.
• Visar els actes i els certificats confeccionats per la Secretaria de la XEPV.
• Administrar el patrimoni de la XEPV podent subscriure a aquest efecte tots els documents que resulten necessaris.
• Subscriure Convenis o acords de Col·laboració, en nom de la XEPV, amb altres entitats.
• Concórrer en nom de la XEPV a les licitacions de les Administracions Públiques en matèries relacionades amb els fins socials.
• Contractar i acomiadar personal tècnic de la XEPV, prèvia aprovació de la Comissió de Coordinació.
• Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegue l’Assemblea General o la Comissió de Coordinació.

Article 29è. Vicepresidència
El/la Vicepresident/a, substituirà al President/a en absència motivada d’aquest, per infermetat o qualsevol altra causa, i tindrà les mateixes atribucions que ell/ella. També assumirà les responsabilitats institucionals i aquelles que la Comissió de Coordinació considere oportú.

Article 30è. Atribucions de la Secretaria
Qui ostente la Secretaria haurà de custodiar la documentació de la XEPV, redactar i signar les actes de les reunions de les Assemblees Generals i de la Comissió de Coordinació, redactar i autoritzar les certificacions que hagen de lliurar, així mateix portar el llibre de registre de socis de la XEPV.

Article 31è. Atribucions de la Tresoreria
Qui ostente el càrrec a la tresoreria tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així mateix de l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, per sotmetre’ls a la Comissió de Coordinació. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts, i altres documents de tresoreria. Pagarà factures
aprovades per la Comissió de Coordinació, les quals hauran de ser visades prèviament per la Presidència.

Article 32è. Vocals coordinadors d’àrees 
Correspon a aquests coordinar i impulsar les àrees de treball que se’ls assignen per la Comissió de Coordinació. La responsabilitat del coordinador/a serà la d’organitzar, coordinar, fer el seguiment i avaluar el funcionament de la respectiva àrea de la XEPV.

Serà la Comissió de Coordinació la que determinarà el nombre d’àrees, la seua composició per projectes i la seua durada.

Article 33è. Personal tècnic
La Comissió de Coordinació podrà proposar la contractació, temporal o indefinida, per a projectes específics o per a tasques administratives generals, del personal tècnic que considere necessari. L’Assemblea General haurà de ratificar aquesta contractació.

La Comissió de Coordinació serà l’encarregada de fer el seguiment del personal tècnic, negociar el tipus de contracte, el salari, les vacances, i altres aspectes organitzatius d’un contracte laboral. La Comissió de Coordinació podrà acomiadar al personal contractat. Dels acomiadaments haurà d’informar a l’Assemblea General de la XEPV.

Article 34è. Patrimoni fundacional

Atenent a la seua naturalesa aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 35è. Pressupost anual

El pressupost anual de la XEPV s’aprovarà anualment i, serà variable en funció del major o menor nombre d’activitats.

Article 36è. Recursos econòmics

La XEPV utilitzarà per al compliment dels seus fins els següents mitjans econòmics:

  • Les quotes que fixe l’assemblea general als seus membres.

  • La gestió de projectes propis, davant les institucions públiques o privades, dirigides a l’obtenció de recursos.

  • Les aportacions voluntàries de persones o entitats públiques o privades.

  • Els donatius i subvencions que reba.

  • Les donacions, herències i legats.

  • Per les activitats que l’associació organitze i de les quals puguen obtenir recursos.

Article 37è. Quotes dels/les membres.

La quantia de la quota de soci l’estableix la Comissió de Coordinació, d’acord amb les necessitats previstes per al funcionament de la XEPV, a proposta de la Tresoreria.

La Comissió de Coordinació podrà acordar l’abonament de quotes complementàries a les ordinàries, per a poder utilitzar servicis específics, així com establir les condicions d’exempció parcial o total del pagament de les dites quotes ordinàries o extraordinàries i establir derrames per a abonar tots els socis davant de situacions concretes.

Article 38è. Règim d’administració, comptabilitat i documentació, i data de tancament de l’exercici associatiu

El règim d’administració, serà compartit per la Presidència, la Secretaria i la Tresoreria, dins de les competències atribuïdes expressament a cada un d’ells en els presents Estatuts, i en cas de dubtosa interpretació seran exercides de forma conjunta per ells.

La comptabilitat s’ajustarà al règim legal establit, en cada moment, per a les associacions sense ànim de lucre.

Es disposarà d’una relació actualitzada dels socis, portant una comptabilitat que permeta obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de la XEPV, així com de les activitats realitzades, efectuant un inventari dels seus béns i arreplegant en un llibre d’actes de les reunions dels seus òrgans de govern i representació.

La documentació serà custodiada en el domicili social de la XEPV.

La data de tancament de l’exercici associatiu coincidirà cada any amb l’any natural, excepte el primer any que serà des del naixement de la XEPV fins a la conclusió de l’any natural. La data de tancament de l’exercici serà el 31 de desembre.

Article 39è. Els comptes anuals: aprovació i dipòsit

Els comptes anuals de la XEPV, aprovades definitivament, es depositaran en tots i cadascú dels llocs on corresponga en el termini legalment assenyalat.

Tals comptes anuals, integrades pel balanç, el compte de resultats i la memòria, hauran de formular-se de conformitat amb les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius.

Article 40è. Destí dels fons socials

La XEPV no té ànim de lucre, per la qual cosa tota aportació econòmica que reba serà destinada al servici dels fins de la XEPV.

Article 41è. Ingressos

La XEPV pot percebre ingressos pels seus servicis i convenir la prestació de servicis amb les Administracions Públiques o amb entitats sense ànim de lucre percebent la contraprestació econòmica establida.

Article 42è.- Patrimoni d’ACICOM

En el moment de la constitució no té patrimoni inicial sense perjudici de les aportacions que per a aquest fi, en el futur, realitzen els seus membres i les que puga acordar la Comissió de Coordinació o l’Assemblea General dins de les seues competències.

Article 43è. Infraccions.

Les actuacions sobre les Associacions seran competència de la Comissió de Coordinació de la XEPV i l’Assemblea General en funció de la gravetat de les causes que motiven aquelles.

Els actes contraris als estatuts que puguen cometre les persones associades es qualificaran de:

  • infracció lleu

  • infracció greu

  • infracció molt greu

Seran faltes lleus:

 1. L’incompliment lleu d’alguna de les obligacions com a membre de la XEPV.

 2. El retard en el pagament de les quotes establides.

 3. L’incompliment lleu de les obligacions dels seus representants en la Comissió de Coordinació.

 4. La no presentació dels documents o informes que la XEPV requerisca a les Associacions membre.

Les faltes lleus prescriuran al cap de 3 mesos d’haver-se comés.

Seran faltes greus:

 1. L’acumulació d’expedients informatius i l’incompliment dels requeriments que en aquests poguera sol·licitar-se.

 2. La no assistència continuada a la Comissió de Coordinació de la XEPV per part del/la representant d’una Associació membre.

 3. L’absència de resposta davant la notificació d’un expedient informatiu.

 1. Quan deliberadament el membre impedisca o pose obstacles al compliment de les finalitats socials de la XEPV

 1. Quan intencionadament obstaculitze greument el funcionament dels òrgans de govern, representació i consulta de la XEPV.

 2. L’incompliment greu d’alguna de les obligacions com a associat/a de la XEPV

La imposició de sancions greus serà competència de l’Assemblea General Extraordinària.

Les faltes greus prescriuran al cap de 9 mesos d’haver-se comès.

Seran faltes molt greus:

 1. la comissió de tres faltes greus en un any

 2. no acatar ni complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de la XEPV

 3. incomplir el deure de no realitzar individualment actuació anàloga a la de la XEPV, en benefici propi, o actuar en nom de la XEPV, sense les autoritzacions previstes en aquests Estatus.

Les faltes molt greus prescriuran al cap de 18 mesos d’haver-se comès.

Article 44è. Sancions

La infracció lleu se sancionarà amb l’advertència a la suspensió de la condició de persona associada pel període de sis mesos.

La infracció greu se sancionarà amb la suspensió de la condició de persona associada pel període de sis mesos a dos anys.

La infracció molt greu se sancionarà amb l’expulsió de la XEPV. Aquesta sanció per a ser efectiva, haurà de ser ratificada per l’Assemblea General.

Per a la imposició de la sanció es tindran en compte, l’existència d’intencionalitat o reiteració; la naturalesa dels perjuís causats; la reincidència en la comissió d’una infracció de la mateixa naturalesa. Igualment s’haurà de guardar la deguda adequació i proporcionalitat entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció a imposar.

Les sancions lleus prescriuran al cap de 3 mesos, les greus al cap de 9 i les molt greus al cap 18 mesos d’haver recaigut resolució ferma que no tinga recurs en el si de la XEPV.

Article 45è. Procediment

No es podran imposar sancions sense la tramitació del procediment disciplinari que es regula a continuació:

En tot cas, la tramitació de l’expedient disciplinari, instruït per part d’un òrgan diferent del competent per a resoldre el procediment, garantirà els drets de les persones associades a les quals s’instrueix el procediment a ser informades de l’acusació i a formular al·legacions contra aquesta.

La iniciativa correspondrà a la Secretaria, que acordarà l’inici de l’expedient i designarà Instructor, que serà un soci adscrit a l’àrea de treball d’Assumptes Jurídics i que no podrà ser membre del Consell de Gestió. L’instructor formularà un plec de càrrecs del que es donarà trasllat a la persona física o jurídica expedientada, que tindrà dret a formular al·legacions en contra.

L’instructor, amb audiència prèvia de l’interessat, elaborarà el corresponent informe, en el qual constarà la conducta de l’interessat, la norma infringida i la sanció que proposa i traslladarà l’expedient complet a la Comissió de Coordinació. La Comissió de Coordinació, a la vista de l’expedient decidirà de forma motivada per majoria. La resolució serà motivada i es notificarà a l’expedientat i a l’Assemblea General.

Contra Resolució de la Comissió de Coordinació cabrà Recurs davant de l’Assemblea General que decidirà per majoria dels assistents, tenint l’interessat dret a fer en ella les al·legacions que estime pertinents.

Article 46è. Causes de modificació dels Estatuts

Seran causa de modificació d’Estatuts:

 1. La modificació de la legislació vigent que provoque la no validesa legal d’aquests.

 2. A petició de la Comissió de Coordinació amb la posterior aprovació de l’Assemblea General sempre que es conserven la finalitat de la Federació i l’acceptació de la Proposta Educativa.

Article 47è. Procés de modificació

El procés de Modificació d’Estatuts serà el següent:

 1. L’Assemblea General haurà d’autoritzar la iniciació del procediment de modificació d’Estatuts mitjançant acord de dos terços de les Associacions de Ple Dret.

 2. Es crearà una Comissió de Treball específica per a tal efecte. Per al procediment de modificació s’estarà al que es disposa en el RRI.

 3. Finalitzats els treballs, la Comissió de Coordinació convocarà l’Assemblea General Extraordinària a l’efecte d’acordar la modificació dels EE.SS. Tal acord requerirà majoria qualificada dels vots de les Associacions de Ple Dret.

Article 48è. De la interpretació dels Estatuts.

En aquelles qüestions que presenten dubtes en la seua interpretació o no contemplen els presents EE.SS. resoldrà l’Assemblea General. En els casos en què siga necessari resoldre sense demora sobre tals qüestions, resoldrà la Comissió de Coordinació a reserva que siga ratificada en la pròxima Assemblea General.

Article 49é.- Motius de la dissolució

L’associació podrà ser dissolta si així ho acorda l’Assemblea General convocada expressament per aquesta finalitat amb caràcter extraordinari, per algun dels punts següents:

 • Per acord de dues terceres parts dels associats amb dret a vot.

 • Per impossibilitat de dur a terme els fins de la XEPV.

 • Per falta de mitjans econòmics per a realitzar les activitats proposades.

 • Per alguna de les raons exposades a l’article 39 del Codi Civil.

 • Per sentència judicial ferma.

 • Per baixa dels associats, de manera que queden reduïdes a menys de tres.

L’Assemblea General no podrà acordar la dissolució mentre hi haja un mínim de la meitat més un dels associats disposats a continuar la vida de l’Associació.

Article 50è.- Procés de dissolució

La dissolució de l´Associació obri el període de liquidació, fins al final del qual l´entitat conservarà la seua entitat jurídica.

Els membres de l’òrgan de representació, en el moment de la dissolució, es converteixen en liquidadors, llevat que l´Assemblea General en designe altre, o bé els qui el jutge, si fa al cas, acorde en la seua resolució judicial.

Correspon als liquidadors:

 1. Vetlar per la integritat del patrimoni de la XEPV i dur els seus comptes.

 2. Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que calguen per a la liquidació.

 3. Cobrar els crèdits de la XEPV.

 4. Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.

 5. Aplicar els béns sobrants de la XEPV als fins previstos pels Estatuts, llevat de les aportacions condicionals.

 6. Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments al registre corresponent.

En cas d’insolvència de la XEPV, l’òrgan de representació o, si fa al cas, els liquidadors, han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant del jutge competent.

El romanent net que resulte de la liquidació es destinarà directament a una entitat pública o privada sense ànim de lucre.

Els membres associats no responen personalment dels deutes de la XEPV.

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que obren en nom i representació de la XEPV, respondran davant d’aquesta; davant dels socis/es i davant de tercers, pels danys causats i els deutes concrets per actes dolosos, culpables o negligents.

Article 51è. Comissió gestora

En cas de situació d’excepció greu, recollida en el RRI, es crearà una Comissió Gestora. La comissió gestora tindrà validesa únicament prèvia dissolució de la Comissió de Coordinació i serà creada en els casos que arreplega el RRI, procedint de conformitat amb l’establert en el mateix.

Article 52è. Resolució de conflictes

De conformitat amb el que es disposa en l’article 40 de la Llei Orgànica 1/2002, de

22 de març, reguladora del Dret d’Associació, les qüestions litigioses que puguen

sorgir en relació amb el tràfic jurídic privat de les associacions i del seu funcionament intern seran competència de la Jurisdicció Civil.

Els acords i actuacions de les associacions podran ser impugnats per qualsevol associat/a o persona que acredite un interès legítim. Els/as associats/as podran impugnar els acords i actuacions de les associacions que estimen contraris als Estatuts, dins del termini de quaranta dies a partir de la data d’adopció d’aquests, instant la seua rectificació o anul·lació i la suspensió preventiva si escau, o acumulant ambdues pretensions pels tràmits establits en la Llei d’Enjudiciament Civil.

No obstant l’anterior, també podran resoldre’s els conflictes de forma extrajudicial mitjançant arbitratge, a través d’un procediment ajustat al qual es disposa per la Llei 60/2003 de 23 de desembre d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

En allò no previst expressament en els Estatus seran d’aplicació supletòria les disposicions de la Llei Orgànica 2/2002 i de la Llei 14/2008 de la G. V.

Descarregar el pdf d’Estatuts de la XEPV

PDF Estatuts